--

מישורים השקעות נדל"ן

מחיר: 671.00

שינוי:

3.00

שינוי

0.45%

אחוז השינוי

נפח מסחר: 3,272.00

עדכון אחרון: 13-06-2024 17:24

תנאי שימוש

אנא קראו בעיון לפני השימוש באתר: תנאי השימוש החוקיים הבאים (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את שימושכם באתר מישורים חברה לפיתוח בע"מ ו-מישורים השקעות נדל"ן בע"מ (להלן: "האתר" ו-"התאגידים" בהתאמה). בשימוש באתר זה ו/או בכל מידע, תוכן או חומר אשר זמינים באתר, אתם מסכימים באופן בלתי חוזר ששימוש זה כפוף לתנאים אלו. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלו, אינכם מורשים להשתמש באתר והנכם מונחים להפסיק ולהשתמש באתר.

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

התאגידים שומרים לעצמם במפורש את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה, על ידי הכללת השינוי בתנאי שימוש אלה. כל המשך שימוש באתר על ידך, לאחר פרסום העדכון בתנאי השימוש, ייחשב כהסכמה בלתי חוזרת לתנאי השימוש המעודכנים. בהתאם לכך, אם בשלב כלשהו אינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים, הנך מונחה להפסיק ולהשתמש באתר.

קניין רוחני

למיטב ידיעתנו, כל המידע והחומרים הזמינים באתר זה, בין אם הסימן ® מופיע בצדם או לא, הינם בבעלותן של התאגידים או בבעלות כל צד שלישי אשר העניק לתאגידים את הזכות להשתמש במידע ובחומרים באתר זה. אין באמור במסמך זה דבר אשר יכול להתפרש כהענקת הזכות למשתמשים באתר להשתמש בכל מידע או חומר המוצגים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של התאגידים.

אתרים מקושרים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות או שאינם מופעלים על ידי התאגידים והנך מסכים לכך שהתאגידים מספקים קישורים לאתרים כאלה אך ורק מטעמי נוחות והתאגידים אינם אחראים לתוכן או לזמינות של אתרים כאלה, וכי התאגידים אינם תומכים באתרים או במוצרים או בשירותים כאלה הקשורים להן. השימוש שלך באתרים כאלה יהיה כפוף לתנאי שימוש החלים על כל אתר כזה.

ויתור על אחריות והגבלת החבות

א) ויתור על האחריות: האתר ותוכן האתר (כולל קישורים חיצוניים ותוכן של צד השלישי) מסופקים אך ורק על בסיס "כמו שהוא" וכן על בסיס "ככל שזמין", והתאגידים אינם מתחייבים לכך שהאתר או התוכן באתר הינו מלא, מעודכן ומתאים למטרה שלך, או מדויק. התאגידים מתנערים בזאת במפורש מכל אחריות המשתמעת, סטטוטורית או אחרת בכל הקשור לאתר, לזמינותו של האתר ולתוכן האתר. כל הסיכון בכל הנוגע לתוצאות שהושגו משימוש באתר ו/או מתוכן של האתר מוטל עליך והתאגידים אינם נוטלים אחריות לכך שהזמינות של האתר תהיה ללא הפרעות או שהאתר ו/או שתוכן האתר יהיה ללא שגיאות.
ב) הגבלת החבות: במידה המקסימאלית המותרת לפי החוק, אתה מסכים כי התאגידים לא יישאו באחריות כלפיך בגין הנזקים נובעים או הקשורים לשימוש שלך או לאי היכולת להשתמש באתר, לרבות אך ללא הגבלה, כל נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, נסיבתיים, פיצויים עונשים, מיוחדים, לדוגמא או סטטוטוריים (לרבות, ללא הגבלה, אובדן עסקים, אובדן רווחים, אובדן ההכנסה, אובדן נתונים , אובדן מוניטין או לכל עלות כיסוי או עלות רכישה של מוצרים או שירותים חלופיים), גם אם התאגידים כבר קבלו הודעה על האפשרות של נזקים כאלה וללא קשר לתיאוריה המשפטית, בין אם כתוצאה מהפרת חוזה או בעוולה, לרבות רשלנות.
במקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין המידע המצוי באתר והמידע הכלול במסמכים הרשמיים של התאגידים, לרבות הדוחות של מישורים חברה לפיתוח בע"מ לבורסה בתל האביב, המידע במסמכים הרשמיים של התאגידים יכריע.

אי הצעה והמלצה

מובהר בזאת כי המידע הכלול באתר זה הנו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לקנות או למכור ניירות ערך כלשהם או לעסוק בכל עסקה אחרת עם התאגידים או כל אדם אחר או ישות אחרת או לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ולפיכך הנך מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

כללי

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם וההבנה בין הצדדים לגבי הנושא הנדון. במידה וסעיף כלשהו בתנאי שימוש אלה יפסיק להיות בתוקף או יהיה בלתי ניתן לאכיפה, הסעיפים הנותרים יישארו בתוקף מלא וסעיפים אלו ייאכפו במידה המרבית האפשרית כדי להשפיע על כוונת הצדדים ויהיה ניתן לתקנם במידת הצורך כדי להפוך את הסעיפים האמורים לתקפים וניתנים לאכיפה. תנאי שימוש אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקים של מדינת ישראל ללא התייחסות לסתירה של עקרונות החוק. כל המחלוקות נובעות או הנוגעות לתנאי שימוש אלה, יוגשו לשיפוט הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל האביב, ישראל, וכל צד מסכים ומקבל באופן בלתי הפיך סמכות שיפוטית אישית זו ומוותר על כל התנגדויות לסמכות שיפוטית זו.